2018

Valåret 2018 fokuserades verksamheten på kopplingen mellan fri journalistik och demokrati genom det övergripande projektnamnet “Journalism and Democracy”

Barents Press har existerat i nästan 25 år, dessa 25 år har lagt grunden för ett stabilt nätverk av journalister som är intresserade av sina kollegor tvärs över gränsen. Samarbetet Barents Press har som målsättning det långsiktiga stärkandet av journalistiken och i förlängningen demokratin i regionen.

Shapes of Democracy

2018 var ett supervalår inom Barentsregionen med val i både Finland, Ryssland och Sverige. På agendan för journalister i Barentsområdet stod frågan om fake news, yttre påverkan på valet, medias roll och hur journalistiken interagerar med samhället.

För att belysa hur dessa frågor genomsyrar samtliga val på olika vis genomförde Barents Press Sverige ett ambitiöst valprogram tillsammans med Barents Press International.   

Shapes of Democracy: Russia Elects. Inför det ryska presidentvalet anordnades ett panelsamtal vid Umeå universitet i samarbete med Utrikespolitiskaföreningen i Umeå. Stig Fredrikson, tidigare utrikeschef vid Aktuellt och utrikeskorrespondent från Moskva och Washington, Ingmar Oldberg, forskare vid Utrikespolitiska institutet i frågor rörande rysk utrikespolitik och ryska relationer till EU och Arktis-området, och Valery Potashov, mångårig journalist från Ryssland som upplevt mediaklimatets kraftiga omvändningar från post-sovjetiskt 90-tal till idag.

Panelsamtalet blev mycket uppskattat och gav en insikt i vad det kommande presidentvalet hade för betydelse för landets framtid och gav ytterligare historisk kontext för att förstå det moderna Ryssland. En inspelning av det Facebook-livesända panelsamtalet finns via länken här.

Redaktionsbesök vid SVT under förberedelserna för valvakan. Foto: Erland Segerstedt

Shapes of Democracy: Swedish Election. Det svenska riksdagsvalet 2018 var av stort internationellt intresse och ansökningstrycket speglade detta. En utvald grupp ryska journalister, utvald av fristående journalistnätverket Barents Press Ryssland, fick möjligheten att delta i en genomlysning av den svenska demokratiska processen. Programpunkterna inkluderade statsvetare Johan Hellström och Jessika Wide vid Umeå universitet, redaktionsbesök vid Västerbottens kuriren och SVT, träffar med kommunala och regionala politiker, träff med Länsstyrelsens valgeneral och besök på vallokal för att intervjua väljare och iaktta rösträkningen.

Intervju med Jessika Wide, Umeå universitet, av Aleksej Samodanov med hjälp av tolk. Foto: Erland Segerstedt
Intervju med Jessika Wide, Umeå universitet, av Aleksej Samodanov med hjälp av tolk. Foto: Erland Segerstedt

Syftet med programmet var inte att skapa en lektion i demokrati utan att genom transparens uppvisa hur ett val går till i Sverige. Många frågor rörande teknikaliteter i valprocessen fick svar och samtliga responderande ryska deltagare rapporterade efter projektet en kraftig ökad förståelse för det svenska valsystemet. Både imponerade av valdeltagandet och öppenheten i processen, men som andra internationella observatörer även skeptiska till hur väl skyddet valhemligheten är och, vad de ansåg vara, ett krångligt system med valsedlar.

Mest uppskattat var oväntat nog inte punkten där journalisterna träffade Sverigedemokraternas representanter från Norr- respektive Västerbotten, utan besöket i Åsele kommunhus med dåvarande kommunalrådet Linnéa Lindberg (Åselepartiet). Syftet med besöket var att uppvisa de demografiska utmaningar som det svenska Barentsområdet står inför och jämföra Åsele med Umeå för att visa hur olika kommunernas realitet ser ut.

De ryska journalisterna ansåg, tillsammans med vissa svenska experter, att frågan om svensk migrationspolitik skulle ha en avgörande påverkan på valresultatet. I Åsele fick de ett annat perspektiv på frågan som inte belysts av tidigare medial bevakning. Åsele kommun hade behov av nya invånare och arbetskraft inom kommunen, plus de statliga pengar som delades ut som ett resultat av att ta emot flyktingar, och hade kämpat med att försöka övertala de som placerats i kommunen att stanna kvar.

Två ryska deltagare blir intervjuade via tolk av Västerbottens kuriren. Foto: Erland Segerstedt
Två ryska deltagare blir intervjuade via tolk av Västerbottens kuriren. Foto: Erland Segerstedt

Delprojektet om det svenska valet resulterade i rysk bevakning med artiklar, radioinslag och TV-inslag där ett urval finns listat här nedan:


Robota 2018 – The Next Generation

Projektet Robota 2018 var tredje upplagan av det mest framgångsrika projektet för Barents Press Sverige. Den röda tråden för samtliga Robota-projekt är att undersöka de materiella förutsättningarna för liv och arbete i Barentsregionen. Att belysa konfliktytorna mellan naturens förutsättningar och samhällets förutsättningar att skapa plats för liv i norr. Årets upplaga och tema tog fokus på den framtida generationen, hur de påverkas av urbaniseringen som går som en ständig våg över samtliga Barentsländer. Beroendet av industrin på platser där industrin samtidigt gnager på natur och människor.

Årets projekt tog en samling av unga journalister igenom norra Norge, Sverige, Finland och Ryssland resandes över vägarna. Intervjuerna och bilderna gjordes allt efter resans gång och speglar de komplexa förutsättningarna som unga människor möter i Barentsregionen.

Foto: Aleksandr Ryabinkin
Foto: Aleksandr Ryabinkin

Resultatet av allas ansträngningar samlades i en bok där vi som läsare för möta framtidens generation i region som är okänd för många av invånarna söder om Tromsö, Kiruna, Rovaniemi och Apatity. De unga människorna boende i regionen är i slutändan inte så annorlunda från varandra. Dock var förutsättningarna väldigt annorlunda, en stad måste flyttas, några känner av klimatpåverkan mer än andra, några vill stanna, några vill flytta söderut. 

Keep the Window Open

Vänorterna Boden och Apatity är inte så långt ifrån varandra som man kanske tror, närmare än mellan Boden och Stockholm i bil. I det ansträngda politiska läge som existerar mellan våra två länder är det inte nödvändigt att demonisera varandra, utan att påminna oss om vardagens verkligheter som förenar oss. Detta för att möjliggöra framtida dialog. Projektet “Keep the Window Open” utmynnade i ett samarbete mellan svenskar och ryssar för att skapa boken “Förändring” där ryska och svenska språket delar sida på varje uppslag. Boken skildrar människorna som vanligtvis skiljs åt av en gräns och deras berättelser, livet i Apatity och i Boden.

Foto: Simon Eliasson
Foto: Simon Eliasson

Tider förändras, vänortsprojekten ligger i dvala numera. Platser och dess förutsättningar förändras också, det blir allt svårare för mindre städer som Apatity och Boden att hävda sig i konkurrens med större städer. Där finns en gemensam beröringspunkt och erfarenhet som säger mer än geopolitiska avstånd. Dialogen behöver fortsätta och än mer i svåra tider, och den kan enbart göra det om vi kommer ihåg att folket på andra sidan gränsen är människor precis som oss.

Redex 2018

Årets teman var avfallshantering samt e-handel. Redex arrangerades i Umeå under ledning av Bertholof Brännström. Tidigt i processen med att utveckla detta projekt kontaktades norra Sveriges större nyhetsredaktion, Västerbottens-Kuriren, som visade stort intresse. Deras medverkan möjliggjorde ett samarbete mellan svenska och ryska journalister. Tanken med Redex är att skapa en redaktionsövning där reportrar från Ryssland och Sverige kan utbyta erfarenheter och arbetssätt.

Samtliga deltagare skulle förbereda intervjuer, bilder och statistik för att sedan i samråd med sin utländska kollega sammanställa detta. Under dagarna i Umeå genomförde deltagarna en rad intervjuer, faktakollar och fick tillsammans en djupdykning i ett av de viktigaste verktygen för svenska journalister: Offentlighetsprincipen.

Reportrarna från Arkhangelsk kunde genomföra intervjuer för att granska lokala makthavares påståenden. I Arkhangelsk vill de styrande bygga en s.k. ”ekopark” där osorterade sopor från Moskva ska grävas ned i marken. Enligt makthavarna är det den senaste tekniken som används Skandinavien. Detta påstående kunde journalisterna genomlysa med sitt besök i Umeå.

Ett urval av artiklar hittas via länkarna nedan:

Tema E-handel

Tema avfallshantering

Trading Places

Ett av målen med Barents Press Sveriges arbete är att skapa nya kontakter och öka intresset och kunskapen om Barentsregionen. Detta är genomgående för samtliga projekt som organiseras. Projektet Trading Places hade som syfte att ge svenska journalister möjligheter att utarbeta reportage från Barentsregionen med syfte att publiceras i Sverige. Tiden är knapp för de allra flesta journalisterna. För att dels göra research, genomföra intervjuer och skriva ut ett färdigt reportage. När det gäller Ryssland är möjligheterna än mindre. Genom detta projekt fick journalister stöd av Barents Press Internationals nätverk, av Barents Press Sveriges erfarenheter och medel för att kunna genomföra en reportageresa.

Målet med projektet var att öka kunskapen om Barentsregionen och framförallt Ryssland, både hos journalister och hos allmänheten genom de publicerade reportagen. En bakomliggande tanke var att diversifiera rapporteringen från grannlandet för att inte enbart röra nyheter om militära aktiviteter eller nya vapenslag. Tanken var inte att på så vis försköna verkligheten, utan att fördjupa förståelsen för regionens mångfald och komplexitet.